Organisation / Organizacja

Ce colloque est organisé par l'INSA Centre Val de Loire en collaboration avec l’Ecole Polytechnique de Varsovie, l’Université de Perpignan Via Domitia et l'Université de Bourgogne Franche-Comté.

Konferencja ta jest organizowana przez INSA Centre Val de Loire we współpracy z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem w Perpignan Via Domitia i Uniwersytetem Bourgogne Franche-Comté.

 

Il comprendra des conférences invitées, des communications orales ou sous forme de posters 

Na konferencji prezentowane będą referaty lub plakaty.

 

   Frais d'inscription   -  Opłaty rejestracyjne : 80€       


Historique

Les Séminaires Franco-Polonais de Mécanique sont des manifestations scientifiques annuelles qui concernent la collaboration franco-polonaise dans le vaste domaine de la mécanique et ses applications. Organisées alternativement en France et en Pologne, ces manifestations scientifiques ont permis aux chercheurs français et polonais de renforcer et de diversifier une coopération fructueuse depuis 25 ans.

La dernière édition du Séminaire s'est déroulée à Varsovie les 17 et 18 octobre 2016. Elle a été organisée par la Faculté des Machines Lourdes de l'Ecole Polytechnique de Varsovie, sous les auspices de la PAN (Académie Polonaise des Sciences).

Rys historyczny

Francusko-polskie seminaria z mechaniki stanowią coroczne spotkania naukowe dotyczące francusko - polskiej współpracy w zakresie  mechaniki i jej zastosowań. Organizowane na przemian we Francji i w Polsce, te wydarzenia  naukowe pozwoliły naukowcom francuskim i polskim na wzmocnienie i dywersyfikację owocnej współpracy już od 25 lat.

Ostatnie  Seminarium odbyło się w Warszawie w dniach 17 i 18 października 2016 roku. Zostało ono tradycyjnie zorganizowane przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

 

new.001.png

Objectifs et thématiques abordées

Les Séminaires Franco-Polonais de Mécanique s'adressent principalement à de jeunes chercheurs français et polonais qui ont ainsi la possibilité de faire connaître les résultats de leurs premières recherches. L'objectif de ces Séminaires est la rencontre des mécaniciens, mathématiciens, physiciens et ingénieurs travaillant dans les thématiques suivantes : écoulements diphasiques, dynamique des systèmes mécaniques, identification des paramètres pour la modélisation des processus mécaniques, mécanique des solides, mécanique des fluides, mécanique des matériaux,  mécanique du contact, méthodes numériques, transferts thermiques et viscoplasticité.

Cette 25e édition fera l'objet d'une session spéciale dédiée à une retrospective du séminaire.

Cele i tematyka

Francusko - polskie seminaria z mechaniki są przeznaczone przede wszystkim dla młodych naukowców francuskich i polskich, którzy mają możliwość podzielenia się wynikami swoich początkowych badań. Celem tych seminariów jest spotkanie inżynierów, matematyków, fizyków i inżynierów pracujących w następujących dziedzinach: przepływ fazy, dynamika układów mechanicznych, identyfikacja parametrów do modelowania procesów mechanicznych, mechanika ciała stałego, mechanika płynów, mechanika materiałów, mechanika kontaktu, metody numeryczne, transfer ciepła i lepkoplastyczność.

Tym razem, kolejna 25-ta edycja będzie okazją do zorganizowania specjalnej sesji poświęconej retrospektywie seminariów.

Personnes connectées : 1